Skerp of net, altijd pret

Inleiding

Deze website bevat mijn fotoarchief over Friesland. Dit archief wordt steeds aangevuld met nieuw materiaal.

Ook kunt u hier een blog vinden die incidenteel zal worden aangevuld. 

Voor het ‘gemak’ heb ik Friesland ruwweg ingedeeld in 6 districten/onderwerpen. 

Historisch volstrekt onverantwoord maar wel wordt het zoeken ietwat gemakkelijker. De praktijk zal het leren.

Er bestaat een kleine kans dat u mensen op een foto aantreft. Ik wil u hierbij bij voorbaat al mijn excuses aanbieden want dat is niet de bedoeling.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. 

Dit project is continue in ontwikkeling en wordt steeds aangevuld met nieuwe foto’s.

Misschien wel het meest kenmerkende landschap van Friesland vind je in het noorden en westen: de verre horizonten en grandioze wolkenluchten van de vlakke kleigebieden, met hier en daar een terp en vroeg of laat de zeedijk.

 Deze contreien zijn het decor van een eeuwenlange strijd tegen het water. Al voor onze jaartelling probeerden mensen hier een bestaan op te bouwen. De kustgebieden werden echter tussen 600 voor Chr. en de vroege middeleeuwen om de haverklap overspoeld door het zeewater. In eerste instantie werden dan ook alleen de hoogste delen van het land bewoond, later werden ook de kwelderwallen en uiteindelijk ook de terpen bewoond.

Wanneer de zee zich weer terugtrok, bleef er een vruchtbare kleilaag achter. Daardoor was het gebied toch aantrekkelijk als vestigingsgebied, hoe gevaarlijk ook. Bovendien vormden de vele zeearmen, kwelders en stroompjes mogelijkheden tot vervoer over water.

Na de dijkaanleg zijn veel terpen afgegraven. Wat overbleef is een zeer laag en weids landschap met hier en daar nog een terp en aan de horizon vroeg of laat de zeedijk. Het grootste deel van dit gebied bestaat uit weilanden met koeien en schapen, en vruchtbare akkers van vette klei, waarop voornamelijk aardappelen, bieten en graan worden verbouwd. 

Vooral weidevogels voelen zich zeer thuis in dit landschap. De meest voorkomende (broed)vogels zijn scholekster, kievit en tureluur; de grutto laat zich helaas steeds minder zien. In de laagstgelegen gebieden, waar de waterstand hoog is, komen bijvoorbeeld ook plevieren en steltlopers voor, trekvogels die de natte gebieden gebruiken voor hun voedselzoektochten. In dergelijke gebieden zijn vaak ook nog de zilte invloeden te herkennen, vooral aan de vegetatie. Waar het grondwater brak (zout/zoet) is, groeien zoutminnende planten zoals zulte (een paars bloeiende aster), Engels gras, schorrenzoutgras en kweldergras, en in de zomer het goudknopje.

Sunset Boulevard 2019 project

In de wolken?

Wordt ook lid van de Cloud Appreciation Society.

https://cloudappreciationsociety.org